* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .in, .xyz, .net, .info, .co.in, .org, .buzz, .biz, .host, .cloud, .email, .network, .tech, .online, .club, .tv.in